Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDasar Kebudayaan Negara


facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Mukadimah


Budaya diertikan secara umum sebagai keseluruhan cara hidup sesuatu masyarakat yang dapat mencerminkan keperibadian bangsa.

Ditinjau dari sudut sejarah dan antropologi, Brunei Darussalam baik sebagai satu bangsa mahupun sebuah negara, mempunyai bukti-bukti nyata tentang wujudnya KEBUDAYAAN MELAYU BRUNEI bertapak kukuh di bumi ini sejak berkurun-kurun lamanya. Kesultanan, adat istiadat, adat resam, kehidupan beragama dan berbahasa Melayu merupakan sebahagian manifestasi warisan budaya yang masih ada hingga ke hari ini dan masih tetap kuat bertahan.

Di sepanjang laluan sejarah kewujudan bangsa dan negara, Brunei Darussalam telah banyak mengalami pasang surut, pahit manis dan kegemilangan yang mewarnai Kebudayaan Melayu Brunei. Kebudayaan Melayu Brunei inilah yang dapat mengekalkan bangsa dan Negara Brunei Darussalam hingga ke hari ini.

Sejauh ini belum dibuat dalam bentuk rasmi pernyataan mengenai DASAR KEBUDAYAAN NEGARA yang dapat dijadikan panduan konkrit dalam apa jua kegiatan, matlamat dan hasrat yang menyentuh kebudayaan. Yang ada hanyalah pernyataan sumber-sumber kebudayaan yang terdapat dalam Perlembagaan 1959 yang menyatakan di antaranya agama Islam menurut Ahli Sunnah Wal Jemaah sebagai agama rasmi negara dan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara serta Titah Pemasyhuran Kemerdekaan 1984 yang menekankan Konsep Negara 'Melayu Islam Beraja.'

Sungguhpun demikian kefahaman masyarakat Brunei terhadap kebudayaan masih kurang jelas, sehingga ada yang mentakrifkannya semata-mata NYANYIAN, MUZIK dan TARIAN. Sekiranya kefahaman tersebut terus-menerus gagal dilihat atau dimengertikan dari perspektif yang betul, sudah pasti ianya akan menjejaskan sistem kehidupan kita.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan pada tahun-tahun kebelakangan ini telah diusahakan secara khusus oleh beberapa buah Jabatan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seperti Jabatan Adat Istiadat Negara yang memeduli hal-ehwal adat istiadat, Dewan Bahasa dan Pustaka dalam hal-ehwal pembinaan bahasa dan kesusasteraan Melayu, Jabatan Muzium-Muzium menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kajipurba, kajibangsa, pertukangan tangan dan ilmu kejadian, manakala Jabatan Pusat Sejarah mengendalikan tugas-tugas yang berkaitan dengan sejarah diraja dan orang-orang kenamaan Brunei dan sejarah Brunei secara am. Jabatan-jabatan Kerajaan yang lain, pertubuhan dan persatuan-persatuan kebajikan juga turut sama melibatkan diri mengembangkan kebudayaan menurut kemampuan masing-masing. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan sejauh ini berperanan memberikan pimpinan kebudayaan secara menyeluruh, manakala Bahagian Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menjalankan program-program pembinaan dan pengembangan serta kajian dan penyeIidikan kebudayaan termasuk bidang adat resam dan kesenian seperti muzik, tarian, nyanyian, persilatan, pakaian dan hiasan seni rupa, halus serta permainan tradisi Brunei. Kementerian ini juga mengungkayahkan program bantuan, kerjasama dan pertukaran kebudayaan.

Sekali imbas kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan tidak menampakkan banyak masalah. Tetapi jika dilihat dengan lebih mendalam dan teliti masalah asas itu memang ada terutamanya dari segi koordinasi. Ketiadaan koordinasi yang berkesan di kalangan agensi-agensi tersebut telah menimbulkan masalah seperti duplikasi dan kekeliruan mengenai peranan dan fungsi agensi-agensi itu terhadap pembinaan dan perkembangan kebudayaan.
Masalah tersebut akan mengakibatkan kerugian besar jika diukur dari faktor-faktor ekonomi, masa, tenaga dan moral. Sekiranya koordinasi berkesan dapat diwujudkan, perancangan dan perlaksanaan program­program kebudayaan akan mudah dicapai.

Pada umumnya sejarah telah membuktikan bahawa kita sudahpun mempunyai kebudayaan sendiri iaitu KEBUDAYAAN MELAYU BRUNEI yang tinggi nilainya. Tetapi pada tahap ini penyusunan dan falsafahnya masih belum begitu jelas dan teratur. Jadi adalah difikirkan memang wajar sekiranya lumih-lumih yang menjadikan KEBUDAYAAN MELAYU BRUNEI itu dikenalpasti, disusunatur dan dikemaskinikan dengan lebih adun dan sempurna pada memantapkan lagi kewujudannya baik dari segi falsafah, prinsip mahupun amalinya.

Sejak awal lagi di bumi Brunei yang dulunya dikenal sebagai PUNI (Brunei Tua) sudah bertapak satu rumpun bangsa Melayu yang terdiri daripada beberapa puak jati Brunei.

Dalam kurun ke-10 agama Islam sudah ada di bumi Brunei dan mulai bertapak dalam kurun ke-14 apabila rajanya yang mula-mula memeluk agama Islam iaitu Sultan Muhammad Shah. Ini juga membawa erti yang agama Islam telah diterima menjadi amalan utama kehidupan bagi rakyatnya. Hingga ke hari ini agama Islam masih tetap hidup subur dan terpelihara serta diangkat pula ke tahap yang tinggi sebagai agama rasmi negara dan menjadikannya satu cara hidup yang lengkap bagi rakyat negara ini.

Pemerintahan beraja pula bukanlah satu perkara atau institusi yang asing bagi bangsa atau rakyat negara ini. Ianya sudah wujud sejak kurun ke-14 hinggalah ke hari ini dengan Sultan ke-29 iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pemerintahan beraja bagi Brunei Darussalam bukan hanya sebagai lambang negara tetapi benar-benar berfungsi bagi faedah rakyat dan negara ini.

Proses modenisasi menyerap masuk ke dalam masyarakat kita pada masa ini begitu kuat dan amat sukar untuk dibendung. Ianya juga telah sedikit sebanyak merubah susunan nilai-nilai dan matlamat kehidupan masyarakat Brunei terutamanya di kalangan generasi baru. Pengaruh modenisasi lebih terasa dan ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang ada pada waktu ini. Kemasukan serta kehadiran pengaruh-pengaruh tersebut (tidak semuanya buruk) baik disedari atau tidak sedikit demi sedikit menghakis Kebudayaan Melayu Brunei. Akibatnya tidak sedikit jumlahnya manifestasi nilai-nilai budaya Melayu Brunei hilang dan pupus ditelan zaman, seperti taat setia, awar galat, yang tua dituakan, hormat pada orang tua-tua, atau tamu, cara-cara berpakaian, kesenian dalam kehidupan seharian dan lain-lain lagi.

Di akhir-akhir ini telah menampakkan terdapatnya haluan kehidupan yang kurang memberikan perhatian kepada adat istiadat dan adat resam Brunei seperti yang terkandung dalam konsep Negara Melayu Islam Beraja. Sudah wujud sikap-sikap negatif di kalangan masyarakat Brunei terutamanya para remaja dan belia yang kurang mengindahkan manifestasi nilai-nilai disebutkan di atas, malah sebahagian daripada mereka sekarang menyenangi cara hidup tanpa tujuan, agak kasar dan kurang sopan seperti memugut, tidak hormat pada orang tua, ketua dan handai taulan, melakukan jenayah, suka pada minuman yang memabukkan, berpakaian kurang senonoh, kurang menggemari ilmu, tidak lagi segan silu meminta dan banyak lagi.

Keadaan sedemikian diburukkan lagi oleh kehadiran budaya-budaya "kuning", komersialisma, dan juga materialisma yang tidak punya daratan hasil daripada peningkatan kehidupan dalam keadaan ekonomi yang serba mampu. Pada dasarnya perkara ini tidak semestinya membuahkan sikap-sikap negatif di kalangan sebahagian masyarakat Brunei kerana ianya bertujuan membawa pembangunan untuk kebaikan bersama. Arus pembangunan itu pula biasanya sukar untuk dibendung sebab semua orang memerlukannya.

Masalahnya ialah sebahagian daripada masyarakat Brunei tersalah pilih dalam membuat pilihan. Soalnya apakah yang menjadikan mereka tersalah pilih itu. Inilah yang patut dikaji dan di betulkan. lnilah antaranya tanggungjawab yang mesti dipikul oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta lain-lain Kementerian dalam hasrat mewujudkan masyarakat Brunei yang berbudaya di dalam konteks pembangunan negara dan perubahan sosial yang pesat tanpa ketegangan sosial dan keruntuhan moral dan akhlak di peringkat individu. Apakah mungkin di kebelakangan ini negara kita mengalami kekontangan budaya lain dengan menjadikan manifestasi nilai-nilai budaya yang dipinjam itu diangkat menjadi semacam budaya sendiri? Salah satu hakikat yang ada antaranya ialah bahawa kita tidak begitu serius menitikberatkan (cara-cara menanam, melatih dan mengamalkan) nilai-nilai budaya kita sendiri secara praktik menurut susunan yang sewajarnya dalam kehidupan seharian kerana mungkin sama ada kita mempunyai keutamaan-keutamaan lain atau pun kita tidak memahami tentang hubung-kait yang rapat di antara susunan nilai-nilai budaya, manifestasi susunan nilai-nilai itu dan ketahanan nasional di dalam konteks dunia yang pesat berubah.

Keadaan begini sudah tentu akan memberikan kesan yang amat ketara terhadap sistem kemasyarakatan dan kebudayaan kita. Sebelum sistem-sistem kemasyarakatan dan kebudayaan kita tergugat adalah amat perlu bagi generasi kita sekarang ini dan akan datang diberikan bimbingan serta tunjuk ajar secara bersistem untuk mengenali, mengetahui dan seterusnya menghayati unsur-unsur budaya bangsa Melayu dan seterusnya mempraktikkannya di dalam kehidupan seharian mereka agar mereka menjadi rakyat atau bangsa Brunei yang mencintai Konsep Negara 'Melayu Islam Beraja' sebagai benteng mempertahankan keutuhan jiwa dan raga dan konteks memperkembangkan kemajuan bangsa Brunei di dalam berbagai­bagai bidang.

Budaya yang didasari oleh MIB itu dari semasa ke semasa dihakis dan pupus disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar yang lebih berkemampuan dan bertenaga masuk menyerap ke dalam kebudayaan Brunei yang secara perlahan-perlahan menanduskannya.

Menyedari akan hakikat ini kebudayaan Brunei perlu dibina semula, dihidupkan dan dikembangkan dengan mengambil kira Konsep Negara iaitu Melayu Islam Beraja sebagai terasnya.

Salah satu langkah utama yang amat diperlukan ialah adanya satu Dasar Kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai sandaran atau panduan bagi membolehkan usaha-usaha penyelidikan dan perancangan dan perlaksanaan program kebudayaan yang dapat dibuat dengan cara yang bersistem dan terarah. Semoga dengan itu usaha-usaha boleh dibuat pada menyemarakkan semula susunan nilai-nilai budaya Brunei yang murni yang sedia ada dan mengetengahkan manifestasi susunan nilai-nilai budaya yang fungsional di dalam kehidupan seharian kita dan, tidak kurang pentingnya, mengetengahkan manifestasi-manifestasi nilai-nilai budaya yang diperlui oleh pembangunan dan permodenan negara seperti berdikari, bersaing dan lain-lain yang mendorong kearah kemajuan, pencapaian kehidupan yang lebih tinggi dan sempurna, serta berakhlak, berwibawa, berdisiplin dan bertenaga. Insya Allah di suatu masa nanti akan wujudlah warganegara Brunei yang berwibawa, berdarjat, maju, kuat dan teguh.

Dalam DASAR KEBUDAYAAN NEGARA ini digariskan dasar dan matlamat-matlamat kebudayaan serta institusi-institusi dan langkah-langkah atau cara bagaimana yang difikirkan baik bagi dasar tersebut boleh dicapai.

Perlu juga diambil perhatian bahawa untuk dasar ini mencapai matlamatnya memerlukan kefahaman serta kerjasama yang komited dari semua pihak terutamanya agensi-agensi rasmi dan juga pihak swasta dan persatuan-persatuan dan pergerakan-pergerakan sukarela pada mendukungnya. Di samping itu pihak sasaran seperti keluarga, para belia, penuntut/pelajar dan masyarakat umum juga perlu terlibat sama dengan berbagai cara dan pendekatan. Masing-masing hendaknya mempunyai kesedaran serta keinsafan terhadap tanggungjawab membina dan menghidupkan kebudayaan untuk faedah serta kepentingan bangsa dan negara.

Kebudayaan secara umum merupakan identiti keperibadian bangsa. Kebudayaan merupakan manifestasi konkrit norma-norma dan nilai-nilai sebuah masyarakat yang membezakannya daripada masyarakat­ masyarakat yang lain yang mempunyai sistem-sistem nilai yang berlainan. Kemajuan budaya terbit daripada kemajuan yang timbal-balas (reciprocal) di antara pertumbuhan intelek dan bertambahnya kemampuan berkerja dengan tangan. Dalam hal ini kebudayaan yang mencakup Konsep Negara "Melayu Islam Beraja" memang sudah lama terserap dalam sejarah kewujudan bangsa Brunei tetapi telah menghadapi berbagai cabaran dan hambatan yang kadangkala menyulitkan proses kewujudan dan kemaraannya. Itulah di antara sebab mengapa Konsep Negara pada waktu ini amat perlu diketarakan secara praktik dan fungsional di berbagai peringkat dan kegiatan masyarakat sesuai dengan pembangunan negara dan permodenan bangsa serta perubahan-perubahan sosial akibat daripada pembangunan dan permodenan itu agar unsur-unsur utama keperibadian bangsa itu dapat ditonjolkan kembali untuk memperkukuhkan keutuhan negara dan kekuatan bangsa. Di samping mengadakan infrastruktur fizikal, ekonomi dan politik amatlah perlu juga diberi penekanan infrastruktur sosio-budaya dengan tujuan untuk memberi keseimbangan kepada pembinaan dan pertumbuhan bangsa. Infrastruktur sosio-budaya itu berperanan membudayakan manusia khususnya pada menyesuaikan dirinya kepada kesan-kesan pemikiran sains dan teknologi moden dan perubahan-perubahan sosial akibat daripada perubahan- perubahan politik dan ekonomi sebuah masyarakat atau bangsa. Oleh kerana itu kebudayaan dapat memainkan peranan penting dan menawarkan sumbangan positif dalam mewujudkan satu bangsa dan negara yang makmur, sejahtera dan kukuh lagi bertamadun tinggi.

Kita berhasrat untuk mewujudkan satu rupa bangsa Brunei yang keseluruhan hati nurani dan wibawanya bersemangatkan nilai-nilai KEBUDAYAAN MELAYU BRUNEI yang sejati lagi praktik dan fungsional sebagai lambang maruah bangsa. Sesuatu bangsa itu hanya akan dihormati, digalati dan disanjung tinggi apabila bangsa itu mempunyai keupayaan, maruah dan martabat tinggi. Adalah diyakini DASAR KEBUDAYAAN NEGARA, Insya Allah, akan dapat mewujudkan cita-cita ini.


[ atas ]


Dasar-Dasar KKBSDasar kebudayaan negara