Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJawatankuasa Tertinggi Hari Kebangsaan

Pengerusi 

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Timbalan Pengerusi Bersama 

 • Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar 
 • Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar 
 • Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Awang Haji Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Awang Haji Umar 
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud
 • Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar 
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud
 • Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Mohd. Tawih bin Abdullah
 • Yang Mulia Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam

Setiausaha Bersama

 • Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Awang Haji Abidin
 • Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil

Penolong Setiausaha Bersama

 • Yang Mulia Awang Haji Noor Jusmin bin Haji Abd. Samad 
 • Yang Mulia Awang Haji Amer Hamzah bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Haji Zakaria

Ahli

 • Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd. Yusof 
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohamad Juanda bin Haji A. Rashid
 • Yang Mulia Kapten (B) Abd. Rahman bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar
 • Yang Mulia Awang Ahmaddin bin Haji Abd. Rahman
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd. Nor bin Haji Jeludin
 • Yang Mulia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd. Yusof 
 • Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
 • Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abd. Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
 •  Yang Mulia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin
 • Yang Mulia Awang Haji Muhamad Lutfi bin Abdullah
 • Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad
 • Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin
 • Yang Mulia Datin Dr. Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abd. Aziz
 • Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd. Karim
 • Yang Mulia Awang Haji Haris bin Othman
 • Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd. Hussain
 • Yang Mulia Awang Mohd. Amir Hairil bin Haji Mahmud
 • Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
 • Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Ratna Setia Dato Setia Awang Haji Abdul Hapidz bin Pehin Orang Kaya Laksamana Awang Haji Abdul Razak
 • Yang Mulia Dr. Awang Haji Kamaruddin bin Dato Seri Paduka Haji Talib
 • Yang Mulia Yang Dipertua Masyarakat Tiong Hwa
 • Yang Mulia Profesor Madya Dr. Awang Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid
 • Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd. Yusof
 • Yang Mulia Mr. Pierre Imhof
 • Yang Mulia Awang Haji Kamaludin bin Haji Bungsu