Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTema Hari Kebangsaan


MENJAYAKAN WAWASAN NEGARA

Huraian Tema Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37, Tahun 2021 :-

 

 

Wawasan Negara 2035 merupakan gagasan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang dimanifestasi bagi memastikan Negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya; kehidupan yang berkualiti; dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Ke arah mencapai wawasan tersebut, kita bersatu setia kepada raja dan negara; yakin pada nilai-nilai agama Islam; mengamalkan nilai-nilai mulia dan sifat berbaik-baik.

 

Secara literal, menjayakan itu bermaksud memastikan sesuatu itu berjaya. Dalam konteks tema ini, menjayakan bermaksud setiap rakyat dan penduduk serta segenap sektor dalam pembangunan negara berperanan dalam memastikan Wawasan Brunei 2035 tercapai dan berjaya. Justeru itu, setiap rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam perlu mengatur langkah untuk menjadikan diri mereka sebagai aset yang berguna dalam agenda pembangunan negara.

 

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan penubuhan Majlis Tertinggi Wawasan Brunei 2035 telah menggariskan 13 strategi, 12 hasil pencapaian, 28 bidang utama dan 37 KPI kebangsaan. Usaha-usaha pelaksanaan strategi-strategi ini amat giat dilaksanakan dalam pelbagai peringkat.

 

Usaha membawa rakyat dan penduduk dalam agenda pembangunan negara melalui strategi Wawasan Brunei 2035 sangatlah penting. Setiap rakyat dan penduduk serta agensi-agensi yang terlibat dalam agenda pembangunan negara ini mestilah melengkapkan diri mereka dengan ilmu dan kemahiran, bersedia berperanan dalam pembangunan negara termasuk meningkatkan daya saing, inovatif dan kreatif dalam segenap aspek pembangunan ekonomi, politik, sosiobudaya, keselamatan dan lain-lain. Oleh itu, keseimbangan pembangunan jasmani dan rohani serta duniawi dan ukhrawi itu penting demi pembangunan bangsa dan generasi yang mapan.

 

Kesurvivalan bangsa dan negara bergantung kepada rakyat dan penduduk yang beridentiti berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja. In shaa Allah, dengan adanya penggemblengan usaha-usaha daripada pelbagai sektor yang berkepentingan dalam pembangunan negara ini, Negara Brunei Darussalam akan dapat mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035; akan tetap kekal menjadi sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat; menjadi sebuah Negara Zikir dan Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur