Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTitah KDYMM

 
 
 
 


TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI

AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

SEMPENA 

SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KALI KE-35, TAHUN 2019
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah  Rabbil 'Alameen, Wabihiee Nasta'eenu 'Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu' Wassalaamu 'Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa'alaa Aalihee Wasahbihee Ajma'een, Waba'du.


Marilah kita merafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat-Nya jua, dapatlah kita meraikan lagi Hari Kebangsaan kita pada tahun ini.

 

Sambil meraikan hari bersejarah ini, sambil itu juga kita mensyukuri nikmat Allah berupa keamanan dan kemakmuran.

 

Kemerdekaan, keamanan dan kemakmuran adalah idaman semua orang, semua bangsa di dunia. Tetapi untuk mendapatnya tidaklah semudah yang dikata.


Di sinilah Alhamdulillah, negara kita dengan izin Allah telahpun mencapainya. Ia sudah wujud dan sedang dinikmati. Kita akan tatang ia dan pertahankan.

 

Selain dengan kerja keras dalam mengisi kemerdekaan, antara cara kita menanai dan mempertahankannya, kita juga dikehendaki supaya konsisten dalam memelihara keamanan dan kemakmuran itu melalui langkah-langkah yang bersesuaian.  Disamping itu, kita hendaklah berusaha sedaya upaya dan selebihnya kita berserah sepenuhnya kepada kuasa Allah, kerana hanya dengan ini saja in shaa Allah, semua usaha akan berjaya dan diberkati.

 

Tema sambutan pada tahun lepas, masih saja kita kekalkan, berbunyi: "Menjayakan Wawasan Negara".  Tema ini hendaknya, akan mengingatkan kita kepada kewajipan dan peranan masing-masing untuk merealisasikan Wawasan Negara.

 

Pada tahun-tahun yang lalu kita telah menyandarkan harapan tinggi kepada generasi muda untuk menerajui pembangunan negara secara proaktif.

 

Alhamdulillah, sedikit demi sedikit harapan itu terkabul, dengan para belia menunjukkan pencapaian-pencapaian yang menggalakkan di bidang-bidang keusahawanan, ekonomi dan kemasyarakatan. Serentak itu, agensi-agensi Kerajaan juga tidak ketinggalan dalam menyediakan prasarana serta membantu para belia, khususnya dalam memberikan bimbingan kepada mereka yang berkecimpung di bidang keusahawanan.

 

Beta mahu melihat, supaya usaha-usaha sedemikian ini terus dipertingkatkan, sehingga para belia benar-benar mampu untuk berganding bahu dengan Kerajaan.  Maka untuk itu, agensi-agensi Kerajaan perlulah menggiatkan lagi peranan mereka selaku pemudahcara.

 

Pemudahcara di sini dimaksudkan ialah prasarana yang mantap, peraturan yang telus dan mudah, serta sokongan dan kerjasama padu semua agensi yang berkepentingan, dalam menghulurkan bantuan dan bimbingan itu.

 

Dalam memberi tumpuan kepada golongan muda, kebajikan dan pemedulian terhadap warga emas juga jangan diabaikan.  Kerana mereka itu lebih-lebih lagi memerlukan sokongan dan pemedulian.

 

Juga selaras dengan tema Hari Kebangsaan 2019, Sektor Kerajaan perlu melaksanakan dan mempelbagaikan lagi usaha-usaha menjana ekonomi melalui pengurusan-pengurusan yang cekap dan berhemah.

 

Kerajaan juga perlu memfokas segala aktiviti pembangunan, termasuk aktiviti pelaburan yang sedang dan akan dilaksanakan.

 

Demikian juga kewajipan Kerajaan ialah memudahcara persekitaran perniagaan dan menjana sumber manusia yang Kompeten serta Employable, termasuk memperkukuhkan lagi jaringan keselamatan sosial, sebagai contoh, Kerajaan kini, melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sedang giat melaksanakan aktiviti menanam padi, yang dihasratkan untuk memenuhi sara diri negara.

 

Dalam era digital sekarang ini, kita perlu peka dengan kemajuan teknologi yang pesat yang dibawa oleh Revolusi Industri Keempat.  Sebagai sebuah negara yang mempunyai wawasan, kita tidak boleh ketinggalan dalam meneroka ekonomi digital.

 

Namun dalam perkembangan di bidang ini, keselamatan siber mesti diberikan perhatian khusus.  Negara perlu menangani isu keselamatan siber, kerana kesan negatif siber boleh menyerap ke dalam negara, masyarakat dan keluarga.

 

Di arena antarabangsa, Negara Brunei Darussalam akan terus mengamalkan sikap hormat-menghormati, mengekalkan hubungan rapat yang telus dengan negara-negara lain dan meningkatkan lagi integrasi ekonomi serantau serta penyertaan dalam rangkaian ekonomi global. Kita juga akan terus memberikan kerjasama dalam menangani isu-isu yang menjadi tumpuan masyarakat antarabangsa seperti ancaman anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab.

 

Kita juga akan sentiasa bersama-sama meningkatkan usaha ke arah keselamatan dan kestabilan serantau dan antarabangsa selaras dengan kapasiti yang ada. Ini termasuk menghulurkan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan, seperti dalam bentuk operasi kemanusiaan atau bantuan mitigasi bencana serta misi pemantau dan pengaman.

 

Untuk akhirnya, Beta sukacita merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta dan petugas serta ahli-ahli Jawatankuasa-Jawatankuasa yang sama-sama berusaha dalam menjayakan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Kebangsaan ke-35 pada tahun ini.

 

Beta juga merakamkan ucapan yang sama kepada semua lapisan rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam dan meliputi semua peringkat warga Perkhidmatan Awam, termasuk mereka yang bertugas di luar negara, Pasukan-Pasukan Keselamatan serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta, dengan iringan doa semoga kita dan negara akan sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala jua.

 

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah,  Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019