Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTitah KDYMM

 
 
 
 
 
 
 


TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI

AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

SEMPENA 

SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KALI KE-34, TAHUN 2018
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah  Rabbil 'Alameen, Wabihiee Nasta'eenu 'Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu' Wassalaamu 'Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa'alaa Aalihee Wasahbihee Ajma'een, Waba'du.

Kita selayaknya bersyukur, kerana Allah Subhanahu Wata'ala mengurniakan kepada kita keamanan dan kemakmuran. Bukan semua negara dapat meraih nikmat yang agung ini.

Oleh itu dalam apa jua keadaan, kita mestilah berusaha, sambil memohon kepada Allah untuk mengekalkan nikmat ini. Kita jangan sekali-kali berpaling daripada-Nya, kerana nikmat itu datang atau pergi adalah semata-mata kehendak-Nya jua.

Kita hanyalah merancang, sementara Allah jualah yang melaksana. Kerana itu kalau kita merancang, maka rancanglah apa yang baik atau terbaik, bukan merancang perkara buruk atau perkara yang salah, yang tidak disukai oleh Allah.

Di sinilah, ramai orang yang silap, yang tidak faham ini. Mereka hanya merancang apa yang mereka mahu atau yang sedap untuk mereka sahaja, tanpa mengambil kira Maha Pencipta. Lalu awal atau pun akhir, rancangan-rancangan itu pun dipenuhi oleh masalah atau ada-ada saja cacatnya, kerana tiada berkat.

Sebagai sebuah negara Islam yang progresif, pengukuhan "Maqasid Syar'iah" adalah menjadi pra-syarat kepada kejayaan negara. Pengukuhan ini penting, sebagai pemangkin ke arah memastikan negara terus menuai kemakmuran dan kesejahteraan.

Pada tahun ini, kita masih saja mengekalkan tema : "Menjayakan Wawasan Negara". Ini menunjukkan betapa seriusnya kita untuk menjayakan wawasan itu.

Dalam soal ini, rakyat seluruhnya perlu turut memainkan peranan untuk memajukan diri dan meningkatkan lagi usaha-usaha menjana ekonomi dan pembangunan. Agensi-agensi Kerajaan pula perlulah cekap dan bijaksana dalam menguruskan sumber-sumber negara. Demikian juga pembangunan sumber manusia perlu sentiasa diberikan perhatian. Kita memerlukan komitmen dan usaha-usaha bersepadu dari semua pihak, termasuk sektor swasta, bagi memastikan segala perancangan dapat berjalan rancak mencapai sasarannya.

Kita memang berhasrat untuk melihat negara melangkah lebih jauh sebagai sebuah negara maju. Ini adalah matlamat suci negara yang merdeka.

Harapan ini lebih-lebih lagi perlu turut digalas oleh generasi muda. Negara sangat memerlukan generasi muda untuk berani tampil menerajui pembangunan. Para belia perlu mengambil peluang untuk meningkatkan keupayaan diri masing-masing melalui program-program yang ditawarkan di dalam atau di luar negeri. Mereka sepatutnya lebih terpanggil untuk menerajui pucuk pimpinan badan-badan sukarela, mahupun syarikat-syarikat.

Para belia yang biasanya kaya dengan idea-idea baru pasti berani untuk menghadapi pelbagai cabaran. Merekalah yang diharapkan untuk memberikan nafas baru kepada segala usaha pembangunan dalam negara.

Di era baru ini, penggunaan teknologi maklumat semakin meluas dan memainkan peranan yang  sangat penting. Ia juga tidak syak lagi, turut mengalihkan fokus ke arah ekonomi digital yang terbuka luas untuk diceburi. Ini pun satu lagi cabaran itu.

Di arena antarabangsa, Negara Brunei Darussalam akan terus mengamalkan sikap hormat menghormati dan mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain. Kita akan turut berusaha menangani isu-isu yang menjadi tumpuan masyarakat antarabangsa seperti ancaman keganasan dan perubahan iklim.

Untuk akhirnya, Beta sukacita merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta dan petugas serta ahli-ahli Jawatankuasa-Jawatankuasa yang sama-sama berusaha dalam menjayakan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Kebangsaan ke-34 pada tahun ini.

Beta juga merakamkan ucapan yang sama kepada semua lapisan rakyat, meliputi semua peringkat warga Perkhidmatan Awam, termasuk mereka yang bertugas di luar negara, Pasukan-Pasukan Keselamatan serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta dengan iringan do'a semoga kita dan negara akan sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah jua, Amin.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah,  Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.   
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018