Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
KUNJUNGAN PERPISAHAN DUTA BESAR ISTIMEWA DAN MUTLAK REPUBLIK KOREA KE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

‚ÄčKementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan 

(Foto: Hajah Ajijah Ali - KKBS)

Bandar Seri Begawan, Selasa, 08 Jun 2021 - Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, menerima kunjungan perpisahan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yoon Hyun Bong yang akan menamatkan perkhidmatan.

08.06.21-Farewell Call Ambassador Korea to Brunei (7).jpg

Kunjungan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Puan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 07 Julai 2018.

Turut hadir pada perjumpaan tadi ialah pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

08.06.21-Farewell Call Ambassador Korea to Brunei (5).jpg

08.06.21-Farewell Call Ambassador Korea to Brunei (6).jpg

Attachments
Created at 6/9/2021 9:42 AM by Lee Chin Foo
Last modified at 6/9/2021 9:43 AM by Lee Chin Foo