Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi dan Misi

 
 
 
 
 
 


Visi dan Misi
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


Matlamat Visi dan Misi


 • Memberikan hala-tuju yang jelas dan bermakna kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan.
 • Memupuk masyarakat penyayang dan prihatin.
 • Meningkatkan semangat kesukarelaan.
 • Menyemai semangat kekitaan dan patriotisme.
 • Membentuk masyarakat yang cergas, cerdas, bermaklumat, berdaya tahan, sihat dan seimbang.
 • Mengadakan panduan nasional yang menyeluruh bagi membolehkan pembentukan masyarakat yang memiliki jatidiri tulen berasaskan falsafah Negara.
[ atas ]

Objektif Visi dan Misi


Menjelang Tahun 2015 KKBS telah :

 • Mempunyai dasar dan panduan nasional dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan.
 • Berupaya meningkatkan penyertaan aktif rnasyarakat dalarn menangani hal-hal Kebajikan, Kemasyarakatan, Kebudayaan, Kebeliaan dan Kesukanan.
 • Membudayakan semangat kesukarelaan dan berdikari di kalangan semua peringkat masyarakat.
 • Melibatkan secara aktif berbagai agensi dalam mengukuhkan nilai-nilai patriotisme, keusahawanan dan semangat kekitaan dikalangan masyarakat khususnya belia.
 • Memiliki prasarana dan kemudahan asas dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan diseluruh negara.
 • Sama-sama berupaya meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap falsafah Negara.
 • Berupaya mencipta persekitaran yang kondusif bagi melahirkan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya tinggi.
[ atas ]

Rancangan Strategi


 • Menggubal dan melaksanakan Dasar dan Panduan Nasional dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan.
 • Mengadakan program-program yang dapat menjana penglibatan masyarakat dalam bidang kebajikan, kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan.
 • Meningkatkan rangkaian dan perkongsian pintar dalam semua bidang.
 • Meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap nilai-nilai murni dan luhur termasuk Semangat Kesukarelaan.
 • Memperkasa agensi-agensi dan semua peringkat masyarakat dalam bidang-bidang Kebudayaan, Kesukanan, Kebeliaan dan Kemasyarakatan.
 • Meningkatkan kerjasama yang bersepadu di antara semua agensi dan semua peringkat masyarakat dalam semua bidang.
 • Memperkasa belia melalui penyediaan kemudahan latihan dan rancangan pembinaan diri. Meningkatkan penglibatan orang ramai dalam Sukan untuk Masyarakat dan Sukan untuk Kecemerlangan.
[ atas ]

Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal


 • Tenaga Kerja Yang Berkebolehan (Competent) - berkelayakan, didikasi, mahir, komited, yakin, profesionalisme, perkongsian kebersamaan nilai (shared values) dll.
 • Sistem Pengurusan Yang Berkesan - Pensejajaran dan koordinasi bagi KKC, MPK, TPOR dan lain-lain.
 • Peruntukkan - Kewangan yang mencukupi dan fasilitas prasarana terkini.
 • Jaringan (Networking) Berkesan Dan Efisen Dengan Rakan Kerja (Stakeholders) KKBS.
 • Perkongisan Kebersamaan Nilai (shared values).
 • Latihan Profesionalisme Yang Berterusan Dalam Pelbagai Bidang Kepakaran.

[ atas ]

Nilai-Nilai Utama Organisasi


Berdasarkan Rukun Akhlak Dan Etika Kerja Perkhidmatan Awam

 • Bersih, jujur dan amanah
 • Cekap, cepat dan tepat
 • Titih, lutanan dan menghargai masa
 • Berilmu, kreatif dan inovatif
 • Beriltizam,keterbukaan dan bertanggungjawab
 • Sabar, tabah dan bersopan
 • Teladan dan Kepimpinan terbaik
 • Setiakawan, syura dan bermuafakat
 • Berjimat cermat
 • Pemedulian
 • Kesejagatan (keuniversalan)
 • Berdayasaing
 • Profesionalisme
 • Penurunan kuasa (empowerment)
 • Kesedarhanaan (moderation, wasathiyah, non-extreme)
 • Berbaik Sangka (toleransi, tasammuh)
 • Penyayang
 • Kerja Berkumpulan
 • Hormat Menghormati
 • Bermotivasi
[ atas ]