kkbs2. Adakah awda mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti berikut:
2. Do you have chronic illnesses as follows:4. Keterangan Kontek. Sila senaraikan.
4.Contact Details. Please list down.
5. Pengesahan Pengisytiharan
5. Confirmation of Declaration:
Sila cetak ke format pdf dan hantar kepada alamat email COVID19@kkbs.gov.bn
Please print to pdf format and send through email to COVID19@kkbs.gov.bn